YOUTH VISION 5000 (YV5K)
(YV5K), gevestigd aan de Perseusweg 27 – Curaçao, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
YV5K
Perseusweg 27, Curaçao
+5999 6986437
info@youthvision5000.org

Het voltallig bestuur is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van YV5K.
Zij zijn te bereiken via het contactformulier of via info@youthvision5000.org.

Persoonsgegevens die wij verwerken
YV5K verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons
verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens (indien gevraagd)
– Telefoonnummer (indien gevraagd)
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
YV5K verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw vraag/opmerking
– Indien nodig: Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder van één van onze partners
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– YV5K verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte/begroting.

Geautomatiseerde besluitvorming
YV5K neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
YV5K bewaart je persoonsgegevens niet langer (maximaal 12 maanden) dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
YV5K verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
YV5K gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door YV5K en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@youthvision5000.org.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
YV5K neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

Opgesteld Mei 2018